LK-805 (MSP-306)
Na dotaz

Ucho plastov??? mal???, rozm?ry: 130x80mm, pot?ebn??? mont??????n??? otvor: 98x58mm.

Množství:
20,- Kč