GDPR

Zpracování a ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu www.rh-sound.cz

RH SOUND CZ, s.r.o.

Mojmírova 1710/15

140 00 PRAHA 4

IČO: 27642755

DIČ: CZ 27642755

IČ DPH: 27642755

Provozovatel v souladu se zákonem č. 122/2013 CFU o ochraně osobních předpisů v platném znění zpracovává osobní údaje zákazníků za účelem:

Zpracování objednávky, vystavení daňového dokladu a vedení reklamaci v internetovém obchodě www.rh-sound.cz v rozsahu: (titul, jméno, příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefon, číslo bankovního účtu, podpis).

Prodávající tímto oznamuje kupujícímu, že smyslu ust. § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů bude prodávající jako provozovatel v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako dotyčné osoby, protože zpracování osobních údajů kupujícího bude prováděno prodávajícím v před smluvních vztazích s kupujícím a zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné pro plnění z kupní smlouvy, v níž vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran.

 

Marketing: zasílání newsletter zpráv na e-mailovou adresu a to přihlášením zákazníka do mailing listu na stránkách internetového obchodu www.rh-sound.cz v rozsahu: (titul, jméno, příjmení, e-mailová adresa).
účasti na reklamních kampaních (akciích), vedených na stránkách internetového obchodu www.rh-sound.cz nebo formou letáků v rozsahu: (titul, jméno, příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefon, podpis).
Návštěvník internetového obchodu se může přihlásit k odběru novinek přímo zadáním své
e-mailové adresy do políčka "Přihlaste se k odběru novinek ..." uvedeném na stránkách www.rhsound.sk nebo jako kupující může zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky vyjádřit svůj souhlas ve smyslu ust. § 11 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů, aby prodávající zpracoval a uchovává jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a / nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího týkající se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízených výrobcích a zpracovával je ve všech svých informačních systémech, týkajících se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízených výrobcích. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů kupujícího. Prodávající po splnění účelu zpracování zajistí neprodleně likvidaci osobních údajů kupujícího. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou. Zrušení souhlasu při zasílání newsletter zpráv je možné provést i elektronicky a to odhlášením se z mailing listu. Automatické odhlášení je zobrazeno ve spodní části newsletter zprávy, která vám přijde na vámi zadanou e-mailovou adresu. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím

 

Provozovatel prohlašuje, že:

 zpracované osobní údaje dotčených osob použije pouze na výše uvedené účely v rámci svých obchodních aktivit. Společná ustanovení: Osobní údaje, které poskytujete provozovateli prostřednictvím registračního formuláře nebo přímé objednávky musí být pravdivé, a v případě jejich změny jste povinen o jejich změně neprodleně informovat provozovatele. Ochrana vašich osobních údajů se řídí ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů, přičemž vaše práva jsou upraveny zejména v § 28 zákona o ochraně osobních údajů; např. právo na základě písemné žádosti požadovat: a) potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o jeho osobě zpracovávány, b) účel zpracování osobních údajů, c) ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracovávání svých osobních údajů v informačním systému a o jeho stavu v rozsahu:

 

 

 

I. identifikační údaje prodávajícího a zástupce prodávajícího, pokud byl jmenován,
II. identifikační údaje zprostředkovatele; to neplatí, jestliže prodávající při získávání osobních údajů nepostupuje podle § 8,
d) ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal jeho osobní údaje pro zpracování,
e) ve všeobecně srozumitelné formě odpis jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
f) doplňující informace, které jsou s ohledem na všechny okolnosti a podmínky zpracování osobních údajů potřebné pro kupujícího na zaručení jejích práv a právem chráněných zájmů v rozsahu zejména
I. poučení o dobrovolnosti nebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje; jestliže prodávající získává osobní údaje kupujícího na základě souhlasu kupujícího podle § 11, oznámí jí i čas platnosti souhlasu, a pokud kupujícího povinnost poskytnout osobní údaje vyplývá z přímo vykonatelného právně závazného aktu Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, nebo zákona, prodávající oznámí kupujícímu právní základ, který jí tuto povinnost ukládá, a uvědomí ji o následcích odmítnutí poskytnout osobní údaje,
II. informace o třetích stranách, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje poskytnuté,
III. okruh příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny,
IV. formu zveřejnění, pokud mají být osobní údaje zveřejněny,

 

V. třetí země, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že se do těchto zemí uskuteční předávání osobních údajů,
g) opravu jeho nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
h) likvidaci jeho osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracování; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
I. likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona o ochraně osobních údajů nebo jiného platného předpisu ČR.
Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty třetím stranám a zprostředkovatelem, tj subjektům spolupracujícím s provozovatelem, kterými jsou například přepravní a doručovací společnosti. Aktuální seznam těchto subjektů je následující:

 

Česká pošta, s.p.

DPD CZ s.r.o.

 

Informace o zpracování osobních údajů
V souvislosti se zpracováním osobních údajů, Vám ve smyslu čl.13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, poskytujeme následující informace.
Kdo je provozovatel
Provozovatelem, který určil účel a prostředky zpracování vašich osobních údajů je společnost
RH SOUND CZ, s.r.o.
Adresa: Mojmírova 1710/15 140 00 Praha 4
IČO: 27642755, DIČ: 27642755, DIČ: CZ 27642755, společnost je zaregistrována v Obchodním rejstříku
Vedená u městského soudu v Praze spisová značka  C 121021
 
Rozsah osobních údajů
Minimalizujeme rozsah osobních údajů které zpracováváme, tak aby odpovídaly kvalitní splnění služeb, které od nás očekáváte, tak abychom splnili zákonné povinnosti, a tak abychom chránili naše oprávněné zájmy. Zpracováváme jak osobní údaje našich zákazníků, jakož i osobní údaje našich potenciálních zákazníků, kteří nám na to dali souhlas. Zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:
Základní údaje, kterými jsou vaše jméno a příjmení, adresa bydliště, případně IČO, pokud jste podnikatel - fyzická osoba (živnostník).
Kontaktní údaje, kterými jsou Váš e-mail, telefonní číslo, nebo kontaktní adresa.

 

Informace o využívání našich produktů a služeb, o produktech které jste si zakoupili, nebo zvažujete jejich nákup. Informace o využívání našeho eshopu, informačního newsletra a podobně.
Záznamy e-mailové komunikaci, záznamy telefonátů, případně jinou komunikaci s vámi v elektronické nebo písemné podobě.
Transakční údaje, zejména informace o vašich platbách a platebních metodách.
Geolokační údaje, jde o geografické údaje z webového prohlížeče počítače nebo z mobilních aplikací. Tyto údaje mohou sloužit k doporučení nejbližší prodejny, nebo servisu.
Účely zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme především pro potřebu uzavírání kupních smluv, jejichž předmětem je dodávka našeho zboží a služeb. Tato činnost zahrnuje především, příjem a zpracování objednávek, vystavování faktur a daňových dokladů, evidenci plateb, odesílání zboží na zvolenou adresu pod.
Pro řádné splnění si všech zákonných povinností, zpracováváme osobní údaje i pro účely vedení účetnictví, spisové, či vyřizování reklamací a stížností. V některých případech je třeba osobní údaje zpracovat i pro účely soudních sporů a mimosoudního vymáhání pohledávek.
Vaše osobní údaje zpracováváme i pro informování o našich produktech a službách v rámci marketingu.
Právní základy zpracování osobních údajů.

 

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem, pouze na základě právních základů případech kdy: Je zpracovávání osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy (například kupní smlouvy) a vy jste stranou, nebo jste nás požádali o provedení opatření před uzavřením smlouvy (například registrací do e-shopu) Nebo je zpracování vašich osobních údajů nezbytné v rámci našeho oprávněného zájmu, které sledujeme a jím je především nabídka a prodej zboží a služeb našim zákazníkům Nebo jste nám udělili váš souhlas na jeden, nebo více účelům. Ty mohou zahrnovat zejména činnosti spojené s nabídkou zboží služeb nebo zpracování s cílem přizpůsobit nabídku vašim očekáváním. kategorie příjemců Osobní údaje mohou být při zpracování poskytnuty následujícím kategoriím příjemců: Kurýrní a přepravní společnosti, Advokátní a právní kanceláře, Znalci a soudní znalci, Inkasní společnosti a exekutoři, Soudy a orgány činné v trestním řízení, Účetní kanceláře. Doba uchovávání osobních údajů. V případě souhlasu dotčené osoby, budeme vaše údaje zpracovávat do doby, než svůj souhlas neodvoláte, nejvýše však 24 měsíců od jeho udělení. V případě oprávněného zájmu, budeme vaše osobní údaje zpracovávat, pokud nebudete zpracování namítat, po dobu která je odůvodněná na vzhledem k životnímu cyklu, zakoupeného produktu nebo služby, abychom vám mohli nabízet a poskytovat související produkty a služby. V případě plnění smlouvy budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu, po kterou trvá smluvní vztah, včetně záruky a reklamačních podmínek. V případě plnění zákonné povinnosti, budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu, kterou nám ukládá zákon. V případě zákona o účetnictví, zákona o DPH a pod. může být lhůta 10 let.

 

Práva dotčených osob
Při zpracovávání vašich osobních údajů jsme připraven vykonávat Vaše práva.
Mát právo přístupu ke svým osobním údajů,  jakož i právo vědět na jaký účel jsou zpracovávány, kdo jsou příjemci vašich osobních údajů, jaká je doba zpracování.
Máte právo na opravu, pokud jsou vaše osobní údaje nesprávné nebo se změnily, kontaktuje nás, opravíme je.
Máte právo na výmaz.
Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu, máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
Máte právo na omezení zpracování, pokud si přejete budeme údaje zpracovávat pouze na nejnutnější zákonné důvody, nebo vůbec.
Máte právo namítat a žádat o vymazání, pokud zjistíte, nebo si myslíte, že toto zpracování je nezákonné, nebo v rozporu s vašimi právy.
Máte právo na přenositelnost údajů, pokud si přejete přenést je k jinému provozovateli, poskytneme vám je v odpovídajícím formátu, pokud tomu nebudou bránit jiné technické nebo zákonné překážky.
Stejně také právo podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky.
 Kde a jak můžete svá práva uplatnit
Vaše práva můžete uplatnit zavoláním na telefonní číslo +420 220 570 599, písemně na adrese
Mojimírova 1710/15 Praha 4 140 00, nebo e-mailem: obchod@rh-sound.cz 
Na Vaši žádost odpovíme bezplatně ve lhůtě do 30 dnů.